سنجش نگرش جوانان درباره ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی(مطالعه موردی: جوانان شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر سازمان صدا و سیما. دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

10.30510/psi.2022.260109.1371

چکیده

در مقاله حاضر تلاش شده به این سوال که «نگرش جوانان درباره ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی چگونه است؟» پاسخ داده شود. به این منظور هفت ارزش سیاسی «پیوند دین و سیاست»، «آزادی»، «وحدت اسلامی»، «استقلال»، «تکلیف‌گرایی»، «استکبارستیزی» و «حمایت از مستضعفان» در جامعه آماری جوانان ساکن شهر اصفهان که بر اساس سرشماری سال 1395، 721004 نفر می‌باشند، با حجم نمونه 400 نفر مورد سنجش قرار گرفت. داده‌های تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد 2/75 درصد پاسخگویان نسبت به ارزش سیاسی«تکلیف-گرایی»،5/73 درصد به «استقلال»، 5/65 درصد به «وحدت اسلامی»، 65 درصد به «استکبارستیزی»،5/63 درصد به «پیوند دین و سیاست»،5/55 درصد به «آزادی»،5/44 درصد به «حمایت از مستضعفین» دارای نگرش مثبت می‌باشند. در مجموع نگرش 8/64 درصد از پاسخگویان نسبت به ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی، با چارچوب تعریف شده برای این ارزش‌ها در انقلاب اسلامی انطباق و نزدیکی بالایی دارد. بر مبنای یافته‌ها پیشنهاد می‌گردد تبیین اهمیت راهبردی ارزش حمایت از مسلمانان عراق، سوریه، لبنان و فلسطین در اولویت‌های سیاستگذاری فرهنگی و سیاسی مسئولان برای جوانان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها