خوانش هویت ملی در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

10.30510/psi.2022.310214.2468

چکیده

انقلاب اسلامی و پیامدهای ناشی از آن در عرصه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مسئله هویت ملی را تحت تأثیر قرار داده و ابعاد آن را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است. عنصر ایرانی بودن نقش کلیدی در تعیین نیازهایی دارد که الگوی پیشرفت برای رفع آن‌ها طراحی‌شده است. در گام دوم انقلاب با توجه به تحولات تاریخی و تغییر در هنجارهای سیاسی، انطباق هویت ملی با نیازهای نوین جامعه ایران ضروری می‌نماید. باوجود اهمیت عناصر سنتی هویت ایرانی(تاریخ، سرزمین، اسطوره‌ها، فرهنگ مشترک و...) در حال حاضر تداوم کارآمدی آن‌ها برای حل مسائل امروز جامعه موردتردید است. لذا برای حل چالش‌های کنونی هویت ملی و ایرانی، باید در جهت ارزش‌ها، باورهای مشترک، معیارهای انسانی انقلاب و همسو با تمدن نوین اسلامی حرکت کرد. در همین راستا، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تصویری از ایران آینده برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی است که در بستر توجه به مؤلفه‌های هویت و عزت ملت در هفت محور میسر می‌گردد. مقاله حاضر این پرسش را مطرح می‌کند که هویت ملی در بیانیه گام دوم انقلاب چه جایگاهی دارد؟ ادعای نگارندگان این است که بیانیه گام دوم انقلاب چارچوبی مطمئن برای امکان تسهیل مؤلفه‌های جدید هویت ملی است. امروزه مسئله بیانیه گام دوم انقلاب با حمایت و حراست از دستاوردهای گذشته هویت ملی، از قابلیت به فعلیت رساندن ظرفیت مؤلفه‌های جدید هویت ملی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها