ارائه الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.30510/psi.2022.348588.3624

چکیده

تحقق اهداف مدارس و به تبع آن تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش، نیازمند توجه خاص به مدیران مدارس و به ویژه به نقش آنان در هزاره سوم می‌باشد. از طرفی، فقدان الگوی مناسب برای توسعه مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم با توجه به ساختار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، از جمله چالش‌های عمده در نظام آموزشی ایران است. بر این اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم بود. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر «نظریه داده بنیاد» و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق و با روش هدفمند نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری درداده ها و روش تجزیه و تحلیل از طریق کدگذاری به استخراج مقوله های مربوط به مدل اقدام گردید. در کدگذاری باز، 237 کد اولیه، در کدگذاری محوری 32 مقوله عمده و در کدگذاری انتخابی 6 مقوله هسته ای در قالب شرایط علّی، واسطه ای، زمینه ای، راهبردها/ توانمندسازها، پیامدی و پدیدۀ اصلی (اثربخشی مدیریت مدارس) طبقه‌بندی شده اند. در جهت تحقق اهداف پژوهش بر مبنای تئوری زمینه ای، اثربخشی مدیریت در هزاره سوم به عنوان پدیدۀ اصلی در قالب یک الگوی منطقی و با تکیه بر فهم آن با شرایط (علّی، واسطه ای و زمینه ای)، راهبردها/ توانمندسازها و پیامدها مشخص گردید. در نتیجه می توان گفت با حرکت به سوی این الگو، شاهد تغییر اساسی در توسعه مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم را شاهد بود.

کلیدواژه‌ها