اعتبار شهادت، اقسام و ارزش اثباتی آن در قلمرو قوانین و سیاست های حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا (جامعه مورد مطالعه: آمریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانrshokoohizadeh@ut.ac.ir

3 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.347678.3591

چکیده

شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، نقشی مهم در نظام های حقوقی مختلف دنیا از جمله کامن لا دارد. از نظر شکلی، شهادت در نظام حقوقی نانوشته (کامن لا) اصولا شفاهی بوده و به شیوه استعلام و بازپرسی (استنطاقی) است به گونه ای که امکان کشف حقیقت میسر باشد. در شیوه مذکور، پرسش اصلی و متقابل و مجدد سه شکل پرسش از شاهد یا شاهدان در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا از جمله آمریکا است. از نظر موضوعی نیز شهادت به شهادت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.همچنین تعارض شهادت، نقش دادرس در ارزیابی شهادت، اولویت در شهادت مستقیم و غیر مستقیم و... از دیگر موضوعاتی است که به آن پرداخته شده است. هدف این پژوهش آن است تا با تکیه بر قوانین جوامع تابع نظام کامن لا به خصوص آمریکا، ضمن بررسی جایگاه این دلیل اثباتی در عمل و رویه قضایی، به تبیین موضوع پرداخته شود. روش تحقیق به کار رفته، روش تحلیلی توصیفی است و در این راستا از نظرات علما و حقوقدانان استفاده شده است. درنتیجه می توان گفت که ادای شهادت با وجود برخی تفاوت ها در قوانین کشورها، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا پذیرفته شده است و با وجود محدودیت هایی که نسبت به آن در تغییر قوانین و مقررات در سیر تحولات نظام های حقوقی اعمال شده است،امروزه نقش مهمی در دادرسی ها و تنظیم سیاستهای حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها