اصل تفکیک قوا و نظریه‌های موجود در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استاد یار گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

10.30510/psi.2022.346589.3566

چکیده

تفکیک قوا عبارت است از: توزیع وظایف حکومت میان قوای سه گانه ( مقننه ، مجریه و قضائیه ).
در واقع تفکیک وتوازن میان قوا ، ضامن حفظ حقوق وآزادی های فردی و اجتماعی است زیرا مانع تمرکز قدرت در دست اقلیتی محدود و تقسیم وظایف میان قوای مختلف خواهد شد .
اهمیت بحث بررسی در باب تفکیک قوا ، از لحاظ مطالعات حقوق اساسی و نهادهای سیاسی در این است که:
اولاً : تفکیک قوا به عنوان یک اصل مسلم در عرف حقوقی کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار گرفته
ثانیاً : بواسطه اصل تفکیک قوا میتوان هر کدام از قوای موجود راکه مظهری از حاکمیت بشمارمی‌روند
ارزیابی کرد و رژیمهای سیاسی را شناسائی و طبقه بندی نمود .
ثالثاً : ملاحظه نظرایات گوناگون مربوط به تفکیک قوا ، سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری بخوبی نمایان می کند .
رابعاً : پیوند این اصل با ماهیت رژیم سیاسی آنچنان مستحکم شده که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا ، درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد .

کلیدواژه‌ها