اصول بنیادین دادرسی وتشریفات داوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق، گرایش حقوق خصوصی،واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی، یزد،ایران

2 استادیار گروه حقوق ،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز،ایران

3 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،ایران

10.30510/psi.2022.329625.3111

چکیده

آیین دادرسی صرفاً با وجود اصول، به هدف خود یعنی یک دادرسی عادلانه نخواهد رسید مگر آنکه تشریفات دادرسی نیز جزء جدایی ناپذیر یک دادرسی باشد. قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان یک قانون شکلی و آمره ناظر بر احقاق حق بوده یعنی شکل و صورت دادگری را نظاره می نماید. اصول بنیادین دادرسی در فرایند رسیدگی های داوری به دنبال ایجاد نوعی نظام عادلانه و مبتنی بر مساوات و عدالت می باشد. علی رغم اینکه دکترین و برخی رویه قضایی معتقد به عدم تشریفاتی بودن دادرسی در داوری می باشند در این پژوهش به این نتیجه رسیده شده است که تشریفات جزء لاینفک دادرسی های داوری است و این باور غلطی می باشد که رعایت تشریفات در داوری ضرورتی نخواهد داشت مقنن در باب ضمانت اجرای ناشی از نقض اصول بنیادین دادرسی ، ضمانت اجراهایی از جمله جرح، عزل، ابطال و بطلان بیان داشته است. از جمله ضمانت اجراهایی که می توان برای نقض اصول بنیادین دادرسی در داوری ها به آن توجه نمود، مسؤولیت مدنی ناشی از ابطال یا بطلان آرای داوری است که از نحوه عملکرد داوران حادث شده است.

کلیدواژه‌ها