چالش‌های کارکردی دستگاه عدالت کیفری در برخورد با جرائم خشن در فضای مجازی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

3 حقوق، حقوق و الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد، نجف آباد، ایران.

10.30510/psi.2022.341403.3436

چکیده

کامپیوتر با اهمیت ترین فناوری می باشد که هر جامعه ای لزوماً به آن نیاز ندارد تا با روند توسعه همگام شود. اما زورگویی سایبری بر پیچیده بودن آن افزوده و مسائل اجتماعی جدیدی را برای مجرمان و بنیانگذاران نظام عدالت کیفری ایجاد کرده است که چالش‌های دیگری را برای استفاده و سیاست‌های آن ایجاد می‌کند. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد که به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف این پژوهش بررسی کردن چالش های کارکرد نظام دستگاه کیفری در برخورد با جرائم خشن در فضای مجازی می باشد. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن به رشد سریع فناوری رایانه و توسعه فناوری ارتباطات و تبادل اطلاعات با کمک کامپیوتر و اجزای مرتبط با آن، در رابطه و وابستگی تنگاتنگ جامعه فعلی به این فناوری، از نظر حقوق کیفری، ویژه اقدامات قضایی همانند جامعه بین المللی، قوانین جدید و مؤثر و همچنین اقدامات امنیتی برای حفاظت از سیستم های رایانه ای و شبکه و آموزش پرسنل متخصص مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها