بررسی شاخص‌های اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌های مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران.

10.30510/psi.2022.341502.3441

چکیده

اقتدار ملی برای یک کشور، حفظ کننده هویت او، مایه عزت او و وسیله رسیدن او به آرمان هاست .اقتدار مهمّ‌ترین هدف کشورهاست که درپی کسب آن اند و این مشروط به تحقّق برخی شاخص‌ها ومؤلّفه‌هاست. اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اقتدار نرم است تا اقتدار سخت؛ اما تاکید رهبر انقلاب مبنی بر تقویت و پیشرفت روز افزون بنیه و توان نظامی، صرفا به منظور دفاع و بازدارندگی از تهدیداتی است که جمهوری اسلامی با آن مواجه می باشد. در این تحقیق به بررسی مفهوم و شاخص‌های اقتدارملّی در اندیشه‌های مقام معظّم رهبری پرداخته‌شده‌است. معظّمٌ‌له خطاب به مسئولان برای تقویت روزافزون شاخص‌های اقتدار ملّی تأکید داشته‌اند. ازنظر ایشان، اقتدار ایران اسلامی نیازمند این است که کشور در همه‌ی عرصه‌‌ها و امور بتواند درحدّ اعلای خود نمودپیداکند. بیان شاخص‌هایی همچون اقتدار سیاسی، حفظ اصول انقلاب، و برخورد عزّتمندانه براساس اصل عزّت، حکمت و مصلحت با سران سایر کشورها، اقتدار فرهنگی با بازتولید علوم انسانی بومی، اقتدار علمی، اقتدار نظامی و از همه مهم‌ّتر، قدرتمند ساختن کشور در عرصه‌ی اقتصادی و قطع وابستگی از سایر کشورها با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی، می‌تواندشکل بگیرد.

کلیدواژه‌ها