طراحی مدل مدیریت پایدارمنابع انسانی در دانشگاه‌های آزاد استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

10.30510/psi.2022.338438.3373

چکیده

این مطالعه با هدف ارائه مدل پارادایمی جهت مدیریت پایدارمنابع انسانی در دانشگاه‌های آزاد استان فارس بر اساس مرور مطالعات انجام شده، صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 11 نفر از خبرگان مدیران اجرائی دانشگاه‌های ازاد استان فارس می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته است. این پژوهش از لحاط هدف کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: اضافه کردن الزامات زیست محیطی در شرح شغل، طرح معیارهای زیست محیطی در آگهی های استخدامی، تقارن اهداف زیست محیطی با سیستم ارزیابی سازمان، بررسی و تعیین نیازهای آموزشی در مسائل زیست محیطی از عوامل علی ، پرسش گری به جای مشاهده گری، استفاده از شیوه های ترغیبی، اقتضایی بودن دانش، فناوری و معرفت حاصل پژوهش، داشتن مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی، از عوامل بستری، انتقال دغدغه های زیست محیطی در فعالیت های استخدامی، تعریف مشوق هایی برای اقدامات زیست محیطی مانند بازیافت، از عوامل مداخله گر، انتخاب افراد آگاه از مسائل زیست محیطی، استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی و ممیزی زیست محیطی، طرح معیارهای سبز در ارزیابی عملکرد کارکنان، از راهبردها و ایجاد برنامه آموزشی نظام مند جهت تامین مهارت زیست محیطی کارکنان، ایجاد اقدامات زیست محیطی برای کاهش خطرات محیط کاری، بعنوان پیامدهای مدل می باشند.

کلیدواژه‌ها