بررسی و تحلیل کارکردهای عنصر زبان در بازنمایی موضوعات اجتماعی در رمان تنگسیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان وادبیات فارسی، واحد بردسیر، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسیر، ایران.

2 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بردسیر، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسیر، ایران.

3 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد انار، دانشگاه آزاد اسلامی، انار، ایران.

10.30510/psi.2022.334983.3290

چکیده

رمان تنگسیر، اثر صادق چوبک، داستان نویس ایرانی را می‌توان در زمره آثار مکتب داستان نویسی جنوب طبقه بندی کرد. آشنایی عمیق چوبک با فرهنگ ساکنان سواحل خلیج فارس و بهره گیری وی از عناصر اقلیمی و بومی سرزمین‌های جنوبی ایران، پرداخت توصیفی و روایی داستان تنگسیر را قابل تأمل ساخته است. در این مقاله ، عناصری مثل عقاید و باورها، خلقیات، لهجه و گویش و نیز آیین‌های مردم استان بوشهر در کنار تاریخ و جغرافیای طبیعی و انسانی این منطقه (که در رمان تنگسیر بازتابی داستانی داشته است) با روش توصیفی، تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق، علاوه بر اینکه از آگاهی و تسلط عمیق نویسنده بر جنبه های گوناگون تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ساکنان تنگستان بوشهر حکایت می‌کند، لایه های پیدا و پنهان روحیات آنان مانند: آزادگی و ستم ستیزی، نوع دوستی و خانواده دوستی، علاقه به طبیعت و محیط زیست، از نگاه یک روایتگر واقع‌گرا را عیان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها