عوامل اثر گذار بر افزایش سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تبیین موثرترین عامل مبتنی بر روش دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران.

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران.

10.30510/psi.2022.335254.3293

چکیده

با پشت سر گذاشتن سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و پایان یافتن دوران دفاع مقدس که الهام بخش جامعه ایران در تداوم و حفظ روحیه ایثار و از خود گذشتگی بود، به مرور زمان و به دلیل اعمال تحریم ها و فشارهای خارجی بر کشور، بعلاوه شکل گیری شکاف و فاصله طبقاتی در میان طبقات اجتماعی طی سال های اخیر، موجب کاهش انسجام اجتماعی و از میان رفتن بخش عظیمی از سرمایه اجتماعی جامعه گردید. با استفاده از روش دلفی، عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیرگذارترین عامل از دیدگاه کارشناسان بررسی شد. درگردآوری داده ها از روش های اسنادی و پرسشنامه های باز و بسته دارای ساختار با مقیاس ۵ درجه‌ای طیف لیکرت استفاده گردید. برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل جهت اولویت‌بندی ابعاد ساختاری، رفتاری و زمینه ای به عنوان عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران از ضریب هماهنگی کندال و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آنالیز آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی مولفه‌های بعد ساختاری نشان می‌دهد که با دقت 95 درصد، در این بعد، تلاش برای ایجاد آرامش اجتماعی دارای اولویت اول و احترام قائل بودن برای مردم دارای اولویت آخر می باشد. در بعد رفتاری شیوه اندیشه ورزی دارای اولویت اول و ویژگی های شخصیتی دارای اولویت آخر می باشد. در بعد زمینه ای منابع مالی دارای اولویت اول و منابع آموزشی دارای اولویت آخر می‌باشد. به کارگیری یافته های این تحقیق می تواند به انسجام اجتماعی جامعه ایران کمک می کند.

کلیدواژه‌ها