ارائه الگویی عوامل موثر بر چسبندگی هزینه ها با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

هدف پژوهش ارائه مدل الگوی عوامل موثر بر چسبندگی هزینه ها میباشد. پژوهش از نوع آمیخته از نظر هدف کاربردی از روش نظریه داده بنیاد جهت گردآوری داده‌های کیفی استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش شامل جمع آوری نظرات مشارکت کنندگان از طریق مصاحبه برای سال1400 است. قلمرو مکانی این پژوهش نیز کشور ایران است. در این پژوهش جامعه آماری شامل اساتید و کارشناسان خبره حوزه حسابداری است. برای مصاحبه 58 نفر که دانش، و شناخت کافی از موضوع دارند. انتخاب شده اند.
یافته‌ها بیان میدارد گزاره های علی چون، نااطمینانی های سیاسی، رشد اقتصادی و تحریم ها، ویژکی های خاص شرکت و توانایی مدیران بر چسبندگی هزینه، هزینه های نمایندگی اثرگذار است و بر اساس این گزاره ها راهبردهایی نظیر بهره مندی از مدیران با توانایی بالا تمرکز بروی سرمایه فکری و دارایی های نامشهود، تنوع سازی تولید و استفاده از سیاستهای منعطف انبارداری و فروش، خصوصی سازی و حاکمیت شرکتی ارائه گردید و در نهایت الگوی مفهومی برای چسبندگی هزینه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها