جریان اصل صحت در ایقاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تخصصی حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.30510/psi.2022.330889.3141

چکیده

مجرای اصل صحت در ایقاعات مانند عقود، وضعی است، بنابر این جریان اصل مذکور در این اعمال حقوقی موجب عدم فساد آنها می‌گردد. در اینکه آیا اصل صحت در ایقاعات جریان دارد یا خیر؟ اکثر حقوقدانان معتقد به جریان اصل صحت در ایقاعات هستند، مشهور فقهای امامیه نیز که گاهی ادعای اجماع شده، بر این است که اصل صحت در ایقاعات جاری است، با جاری نمودن اصل صحت در ایقاعات، اگر شخصی به دلیل وجود اکراه یا فقدان قصد و یا دلایل دیگر ادعا کند که ایقاع باطل است، ادعای وی بدون مستند و دلیل پذیرفته نمی‌شود. همچنین اگر در ایقاعاتی که تحقق آن مستلزم تشریفات خاصی باشد، مانند طلاق، بعد از جاری شدن ایقاع، ادعای عدم تحقق تشریفات و شرایط پذیرفته نیست. اصل صحت بر هر دو نوع استصحاب حکمی و موضوعی مقدم بوده و در صورت تعارض آنها، آثار اصل صحت نمایان می‌شود. در صورتی که ایقاع مبتنی بر عقدی منعقد گردد، سپس معلوم شود که عقد باطل بوده، بطلان مذکور اختلالی به صحت ایقاع ایجاد نمی کند. اصل صحت فقط بر خود ایقاع موثر بوده و بر امور مترتب از آن، موثر نیس

کلیدواژه‌ها