کاربرد تئوری بازی در تعادل بخشی بر شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا. حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم.قشم ایران

2 استاد یار حقوق اقتصادی، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز) دانشگاه هرمزگان و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رجاء، قزوین، ایران

10.30510/psi.2022.357942.3882

چکیده

در محیط پر از چالش دنیای امروز بنگاه‌های اقتصادی به شدت در رقابت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توان تنها با استفاده از روش‌های تصمیم گیری سنتی در شرایط اطمینان، ریسک و عدم اطمینان برای مواجهه با رقبای داخلی و خارجی، تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمود، لذا شناخت فنون نوین در شرایط تعارض برای مقابله با رقبا بیش از پیش احساس می‌گردد. استفاده از این قبیل فنون به ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری در سهام و مدیریت ریسک کمک نموده و سرمایه گذار را در تصمیم گیری بهتر کمک می‌کند. با توجه به اینکه سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه به علت وجود متغیرهای فراوان و ناشناخته با مخاطرات بسیار زیادی مواجه است و رقبای فراوانی نیز در آن حضور دارند، شناخت روش‌هایی مانند تئوری بازی‌ها و بکارگیری آن برای موفقیت در مواجهه با رقبای متعدد در بازارهای کنونی لازم و ضروری بنظر می‌آید. مقاله حاضر سعی بر آن دارد با استفاده از مدلهای تئوری بازی‌ها، تعادل بخشی بر شرکت‌های سهامی را با استفاده از قوانین دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است و یافته‌ها نشاندهنده آن است که تئوری بازی در حقوق ایران و انگلستان توانسته است تا میزان قابل توجهی در تعادل بخشی شرکت‌های سهامی تأثیر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها