تحلیل جامعه شناختی رفتارزیست محیطی شهروندان گرگانی با تکیه بر رفتار مصرف آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ایران

10.30510/psi.2022.354172.3798

چکیده

آب یک منبع زیست محیطی مؤثر در توسعه ی پایدار کشورها است. به رغم آنکه بخش اعظم سطح زمین را آب پوشانده، تنها بخش اندکی از آن برای بشر قابل استفاده است ، لذا تمام برنامه ریزی های جوامع بشری باید با توجه به این محدودیت صورت پذیرد. تحقیق حاضر به تحلیل اجتماعی رفتارزیست محیطی شهروندان گرگانی با تکیه بر رفتار مصرف آب می پردازد. مسئله ی تحقیق، نگرش و رفتار مصرف آب شهروندان گلستانی است. با مروری بر نظریه های معاصر جامعه شناسی محیط زیست و تحقیقات انجام شده در این زمینه،‌ مجموعه عواملی که به نظر می رسید می توانند سهمی در تبیین رفتار معنادار زیست محیطی و به ویژه رفتار مصرف آب داشته باشند، در مدل تحلیلی گنجانده شدند. نمونه ای متشکل از 386 نفر از شهروندان گرگانی، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. پرسش نامه ای مشتمل بر متغیرهای دموگرافیک و مجموعه سؤالاتی در مورد رفتار و نگرش زیست محیطی، نگرش به مصرف آب ، دانش زیست محیطی وآگاهی در مورد مصرف آب و دینداری در دسترس افراد نمونه قرار گرفت. داده های جمع آوری شده بر اساس چهارچوب مفهومی متشکل از ارزش های فرامادی، پارادایم جدید زیست محیطی، اکوفمنیسم و نظریه عمل بخردانه، مورد تحلیل قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها