بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری(مورد مطالعه: استانداری آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تهران فارابی قم ، ایران.

2 دانشجوی دکتری،جزا و جرم شناسی،دانشگاه تهران پردیس کیش،ایران

10.30510/psi.2022.304298.2288

چکیده

آمارهای ارائه شده در رابطه با پدیده پولشویی و فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع، نشان میدهند که وضعیت ایران در زمینه کنترل پولشویی و پیشگیری از فساد اداری نامساعد است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری در استانداری آذربایجان غربی میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه‌ی آماری در این تحقیق عبارتند از: کارکنان استانداری آذربایجان غربی و 148 نفر به عنوان نمونه آماری، از طریق جدول مورگان و با روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش برای گردآوری داده ها و سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‌های استاندارد در رابطه با متغیرها استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، در چاچوب آمار استنباطی با استفاده از نرم افزارspss، و به منظور آزمون فرضیه‌ها، از آزمون کولموگورف اسمیرنف، r پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد؛ پولشویی بر فساد اداری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین؛ پولشویی بر رشوه،اختلاس،پارتی‌بازی وخویشاوندسالاری به عنوان یکی از ابعاد فساد اداری تاثیر معنادار و مثبت دارند. در نهایت پیشنهاداتی برای مبارزه با پولشویی و فساد اداری ارائه گردید

کلیدواژه‌ها