ارایه الگوی نقش ویژگیهای نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت دولتی/رفتار سازمانی/علوم انسانی و ادبیات/دانشگاه ازاد اسلامی/واحد کرمان

2 ادبیات و علوم انسانی/روانشناسی/دانشگاه ازاد اسلامی/واحد کرمان/کرمان

3 مدیریت دولتی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان/ایران

4 مدیریت دولتی/ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه ازاد اسلامی/کرمان/ایران

10.30510/psi.2022.349859.3761

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگیهای نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بود که با استفاده از روش پیمایشی انجام گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تأیید متخصصان و اساتید حوزه موضوعی مربوطه رسید و پایایی آن نیز با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که بین ویژگیهای نگرشی با تمامی خرده مقیاس های اقتصاد مقاومتی (نوآوری، خلق و انتقال دانش، انعطاف پذیری، مدیریت مصرف، عملکرد جهادی و حمایت از تولید ملی) رابطه معنادار وجود دارد. نتایج نشان داد که به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در ادارات ورزش و جوانان استان باید عملکرد شغلی و ویژگیهای نگرشی کارکنان(خلاقیت،نگرش مثبت و نارضایتی خلاق) و عواملی که بر نوع عملکرد آنان تأثیر دارد را ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها