تحلیل بحران سوریه در پرتو مکتب انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.30510/psi.2022.347841.3594

چکیده

بحران سوریه که متعاقب اعتراض های مردمی در جهان عرب شروع شد، این کشور را دچار جنگی خونین و ویرانگر کرد و صدها هزار کشته و میلیون ها آواره را بر جای گذاشت. این بحران که در ابتدا با اعتراض به عملکرد حکمرانی بشار اسد شروع شد، بتدریج رنگ خشونت به خود گرفت و مخالفان مسلح، ارتش سوریه و گروه های تروریستی با هم درگیر شدند. اما بحران سوریه تنها یک جنگ داخلی نبود و بازیگران منطقه ای و بین المللی هم از طرف های درگیر حمایت تسلیحاتی، مالی و لجستیکی کردند. سرانجام این جنگ با بازپس گیری اکثر مناطق تصرف شده به دست ارتش سوریه به پایان رسید. این بحران از زوایا و ابعاد گوناگونی بررسی شده است، اما این پژوهش با رویکردی نو به دنبال تحلیل جنگ سوریه در چارچوب مکتب انگلیسی است. از این منظر، با استفاده از روش های تلفیقی اثباتی، تفسیری و انتقادی، بحران سوریه از نگاه سه نحله مکتب انگلیسی هابزی، کانتی و گروسیوسی تحلیل شده و دریچه ای نو برای بررسی این موضوع در چارچوب مطالعات روابط بین الملل گشوده می شود. نحله هابزی این مکتب بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، نقش دولتها، جنگ و شرایط آنارشی گونه نظام بین الملل تاکید می کند. نحله کانتی رعایت حقوق شهروندان سوری، همکاری نهادهای بین المللی و لزوم کنترل تسلیحات و درگیری را پاس می دارد و نحله گروسیوسی موضوعاتی مانند مداخله بشردوستانه و لزوم دخالت نهادهای حقوقی بین المللی برای توقف بحران را خواستار است.

کلیدواژه‌ها