نقش مدیریت شهری بر توسعه حمل و نقل عمومی محور در شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهر سازی ،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین ،ایران

2 دانشیار شهرسازی،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین،ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار شهر سازی،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین،ایران

10.30510/psi.2022.346221.3555

چکیده

بررسی نقش مدیریت شهری بر توسعه حمل و نقل عمومی محور در شهر کرمانشاه می باشد. روش این تحقیق بصورت برداشت میدانی و کتابخانه ای توأماً بوده است. داده های گردآوری شده بر اساس روش تحلیل سوات و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که مدیریت شهری بر توسعه حمل و نقل عمومی محور با ضریب اثرگذاری 25/0 و مقدار معناداری 002/0 تاثیر متناسبی داشته است.نتایج تحلیل سوات نشان داد که مهمترین نقطه قوت بر مبنای عملکرد مدیریت شهری وجود سیستم حمل و نقل هوایی و زمینی و راه اندازی سیستم ریلی در آینده اشاره شده است. نقطه ضعف سیستم رشد سریع وسایط نقلیه (خودروهای شخصی)، فرسودگی و قدیمی بودن برخی از وسایط نقلیه از قبیل (وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی) در ناوگان شهری می‌باشد. فرصت ذکر شده، امکان تغییر الگوی سفر با تبدیل شدن ناوگان اتوبوس به کانون قدرتمند جذب سفر می‌باشد. تهدید موجود در سیستم نیز سوخت غیرسازگار با محیط‌زیست در وسایل نقلیه خصوصی و عمومی میباشدبا مقایسه تعداد وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری در کرمانشاه تعداد وسایل نقلیه درون‌شهری کرمانشاه برحسب نوع، نشان‌دهنده آن است که کلان‌شهر کرمانشاه سهم و درصد بیشتری از ناوگان شهری (وسایل حمل و نقلی) را به خود اختصاص داده و افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی از یک طرف موجب ترافیک و راه‌بندان‌های شدید، با توجه به ظرف و مظروف در سطح معابر شهری شده و از طرفی دیگر باعث کاهش کارآیی سیستم حمل و نقل عمومی با توجه به اقدامات مدیریت شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها