ارایه الگوی اطلاع‌رسانی شفاف قوانین و سیاست‌گذاری‌ها از طریق سامانه‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

3 دانشیار دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری، ایران

4 استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.344824.3520

چکیده

هدف: اهمیت شفافیت و جریان اطلاعات برای عملکرد مطلوب سازمان‌ها و نهادها، موضوعی است که در مطالعات متعدد در طول چند دهه اخیر مورد بررسی و تاکید قرار گرفته است. امروزه شفافیت به یک اصطلاح رایج در مباحث قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی اطلاع‌رسانی شفاف قوانین و سیاست‌گذاری‌ها از طریق سامانه‌های دولتی ایران تا بتوان با استفاده از این واکاوی در مسیر اجرای حکمرانی خوب قدم برداشت.
روش پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش، روش آمیخته و یا ترکیبی می باشد. به طور خلاصه در این روش هم از رویکرد کیفی با استفاده از روش تئوری داده بنیاد و هم از رویکرد کمی با استفاده روش تحقیق پیمایشی، استفاده خواهد شد.
یافته‌ها:‌یافته‌های این پژوهش به منظور بررسی اعتبار یا پایایی مقیاس سنجش شفاف قوانین و سیاست‌گذاری‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای به دست آمده برای کل مقیاس، 954/0 است؛ همچنین، ضریب پایایی مولفه‌ها از 953/0 تا 955/0 در نوسان بود، که ضریب پایایی مناسبی است، زیرا ضرایب اعتبار 70/0 و یا بیشتر معمولا برای مقاصد پژوهشی کفایت می‌کند‌.
نتیجه‌گیری: به طور کل، نتایج پژوهش نشان داد، ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شفاف قوانین و سیاست‌گذاری‌ها را مورد تایید قرار داده است. بنابراین، با استناد به یافته‌های پژوهش، مقیاس ساخته شده برای شناسایی مقدار و میزان شفاف قوانین و سیاست‌گذاری‌ها، ابزار مناسب و مفیدی است و می‌تواند پاسخگوی نیاز پژوهشگران در زمینه شفاف قوانین و سیاست‌گذاری‌ها از طریق سامانه‌های دولتی ایران باشد.

کلیدواژه‌ها