تاثیر نیروی اطلاعات پاکستان برامنیت مرزی ایران و افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه علوم سیاسی ورابط بین الملل، واحدکرج، دانشگاه آزاداسلامی، کرج، ایران

3 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.349676.3667

چکیده

هدف این مقاله این است که نقش نیروهای اطلاعاتی پاکستان در امنیت مرزی ایران ، افغانستان و ارتباط بین گروه های تروریستی جندالله،جیش العدل، انصار فرقان،القائده، طالبان ونقش طالبان را بعنوان یکی از ابزارهای فشار بر افغانستان و همچنین ارتباط بین طالبان افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد. بین طالبان و آی اس آی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. سازمان اطلاعاتی پاکستان طالبان را داخل خاک پاکستان در مدارس علمیه پرورش داده میکند، و سوا اصلی آن چگونه سازمان اطلاعات پاکستان در نا امنی مرزی با ایران، افغانستان نقش دارد؟ و درنتیجه فرضیه های آن سیستم اطلاعاتی پاکستان(ای اس ای)در نا امنی مرزی ایران وافغانستان نقش بسزایی دارد. سیستم اطلاعاتی پاکستان(ای اس ای)در نا امنی اجتماعی ایران وافغانستان نقش بسزایی دارد. این پژوهش از نوع بنیادی بوده و با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و چهارچوب تئوریک آن، می‌توان این تحقیق را از نوع کیفی- توصیفی و تحلیلی قلمداد کرد و در نتیجه طالبان تامین کننده منافع استرانژیک کشور های آمریکا،عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،انگلستان و به ویژه پاکستان هستند.

کلیدواژه‌ها