مدل ساختاری شهر هوشمند با رویکرد تطبیقی و منطق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه لرستان

2 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان گروه مدیریت بازرگانی

3 استادیار، دانشگاه لرستان گروه آموزشی مدیریت

10.30510/psi.2022.299706.2142

چکیده

هدف کلان هوشمندی یک شهر نه تنها به نحوۀ برنامه ریزی و استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهتِ ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان درآن کشور بستگی دارد، بلکه پذیرش و هماهنگی هوشمند سازی‌های ایجاد شده با نیاز شهروندان نیز نقش بسزایی در آن دارد. هدف این تحقیق، طرح تئوریک تغییر مدل ساختاری سنتی شهر به مدل ساختاری، هوشمندسازی شهر و مطالعه تطبیقی در راستای شناسایی شاخص‌های دیجیتالی و هوشمندی شهر است. این پژوهش با رویکرد کار بنیادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شناسایی شاخص‌های هوشمندسازی در مدیریت شهری شهرداری شیراز بر اساس مطالعات تطبیقی دو شهر هوشمند آمستردام و بارسلونا و با تکیه بر منطق شهروند مداری پرداخته است و تلاش دارد که پاسخ مناسبی در راستای شناسایی استراتژی هایی با بهترین نتایج در هوشمندسازی شهرهای موفق و در نهایت تعیین رویکرد مناسب جهت بازنگری لایه‌های هوشمندسازی شهری و نقشه راه آن در شهر شیراز داشته باشد.

کلیدواژه‌ها