بررسی رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد تجاری اندازه گیری شده از طریق تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.30510/psi.2022.295314.1996

چکیده

طبق مبانی نظری اجرای مدیریت ریسک سازمانی با کاهش نوسانات درآمدی، ارزش کسب و کار را افزایش می دهد و موجب بهبود در عملکرد تجاری می شود و در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اجرای مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد تجاری انجام شده است.
این پژوهش از دیدگاه هدف، کاربردی و از دیدگاه ماهیت و روش توصیفی، همبستگی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات، پس رویدادی است که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون پانلی چند متغیره استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیر عملکرد تجاری از فرمول ارزش افزوده اقتصادی و برای اندازه گیری متغیر مستقل مدیریت ریسک سازمانی از مدل گوردون و همکاران استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل انتخاب 112 شرکت بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین اجرای مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد تجاری وجود دارد و ضریب همبستگی بین مدیریت ریسک با عملکرد تجاری معادل 33% و از نظر آماری معنادار می باشد و ضریب تعیین مدل برابر با 77% می باشد و نتایج پژوهش با مبانی نظری و با نتایج سایر پژوهش ها انجام شده در این زمینه (6-1) همخوانی دارد.
شرکتها با اجرای مدیریت ریسک سازمانی، ریسک های بالقوه و بالفعل پیرامون سازمان را شناسایی و مدیریت می کنند و منجر به کاهش نوسانات درآمدی و افزایش بازده و موجب بهبود عملکرد در یک سازمان و بنگاه اقتصادی می شوند.

کلیدواژه‌ها