واکاوی الزامات دولت در برآوردن امنیت غذایی مردم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز ،ایران

2 دانشیار گروه حقوق ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه حقوق ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز ،ایران

10.30510/psi.2022.301495.2198

چکیده

تغذیه از مهمترین ارکان حفظ و استمرار زندگی بشر بوده و از ضروریات اولیه بشر برای ادامه حیات می باشد. بدین جهت تامین و بر آوردن امنیت غذایی از مسئولیت های مهم دولت جهت تأمین سلامتی جسمانی انسانها از جمله حقوق بنیادینی است که برای حفظ و استمرار حیات نوع بشر ضروری است.
مرور انتقادی: امروزه یکی از دغدغه های بنیادی دولتها فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به غذای کافی و سالم می باشد. این خواسته و نیاز اساسی زمانی حاصل می شود که مردم در همه اوقات به مقدار کافی مواد غذایی با کیفیت متناسب با نیازهای خود مصرف کنند. دولت ها در قبال این موضوع مهم مسئول هستند، چرا که در صورت کم کاری و نادیده انگاشتن آن ها سلامت شهروندان به خطر می افتد و زیان های جبران ناپذیری به بار خواهد آمد. هدف: این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به مسئولیت و الزام دولت در قبال حق بر امنیت غذایی می پردازد. و درصدد پاسخ به پرسش هایی از جمله اینکه مسئولیت دولت ها در خصوص تامین غذای شهروندان چیست؟
بحث: تامین امنیت غذایی مسئله اساسی است که دغدغه اصلی مردم بوده و دولت در قبال آن مسئول می باشد که این مقاله با نظرات محققینی همچون رهبر و اجلالی همسو می باشد.دولت در قالب سند چشم انداز و همچنین با تصویب قوانینی مدون تا حدی توانسته است که امنیت غذایی را برآورده کند. تأمین غذا و تغذیه مناسب از پیش شرط های توسعه و سلامت جامعه است.

کلیدواژه‌ها