بررسی ارتباط بین تعهد اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.30510/psi.2022.299093.2103

چکیده

موضوع مشارکت سیاسی و چگونگی تحقق آن، ریشه در تاریخ دیرینه ملت ها دارد و امروز این مفهوم اهمیت دو چندانی پیدا کرده است و مشارکت در عرصه های گوناگون همواره مورد بحث بسیاری از اندیشه گران و صاحبنظران بوده است. با توجه به اهمیت بحث از مشارکت سیاسی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین ابعاد مختلف تعهد اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر بندرعباس وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان 18 سال به بالای شهر بندرعباس می باشد که تعداد آنها در حدود 450 هزار نفر بوده و 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل تعهد اجتماعی (35/0) و ابعاد آن یعنی رعایت داوطلبانه هنجارها (43/0)، درونی شدن ارزش ها (37/0)، پایبندی به جامعه (40/0)، یکسان پنداری خود با دیگران (32/0) و پایبندی به خانواده (25/0) با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان به میزان 55/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها