مطالعه تطبیقی برخی نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران با حقوق آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرقدس، ایران

2 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ،گروه حقوق

3 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، استاد دانشگاه تهران، گروه حقوق

4 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، استادیار دانشگاه شاهد،گروه حقوق

10.30510/psi.2022.297542.2058

چکیده

این تحقیق بر پایه روشی که بیشتر پژوهش ها در حقوق کیفری در پیش گرفته اند ، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی بوده و از جهت محتوی تطبیقی خواهد بود، همچنین شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده است. بر اساس یافته ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تمهیدات جدیدی در خصوص دادرسی کودکان مانند ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و رسیدگی به پرونده های کودکان و نوجوانان به صورت مستقیم در دادگاه ها و میانجیگری پیش بینی شده است، که می توان آن را دلیلی بر این امر دانست که اطفال درگیر فرایند رسمی و پیچیده دادرسی نشوند. هر چند امروزه این نهادهای قضایی و غیر قضایی به شکل اصولی و به معنای واقعی خود بکار گرفته نشده اند لذا این موارد در عمل بعضا به صورت تئوری باقی مانده اند.اما در نظام کیفری آمریکا نهادهای قضایی و غیر قضایی مورد استفاده در روند رسیدگی به جرایم اطفال دارای نهادها و اقدامات خاصی است که در نوع خود جالب می باشد از جمله اینکه اگر اطفال مرتکب جرم فدرال شوند امکان رسیدگی به پرونده آن ها در دادگاه فدرال وجود ندارد مگر اینکه دولت فدرال اجازه شروع رسیدگی را به صورت موردی تحت شرایط خاص صادر کند. مورد بعدی نیز حوزه قضایی دوگانه بزهکاری و افراد تحت قیمومیت است به شکلی که بر اساس نظام کیفری اطفال در این کشور چنانچه طفل مرتکب جرم شوداگر دادگاه وی را بزهکار تشخیص دهد نمی تواند وی را تحت قیومیت قرار دهد

کلیدواژه‌ها