مسئولیت مدنی پزشکان از نظر فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.30510/psi.2022.333253.3231

چکیده

پژوهش حاضر در رابطه با مسئولیت مدنی کارکنان دولت در فقه و حقوق ایران انجام شده است ، مطابق قانون مسئولیت مدنی آنجا که کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها به مناسبت انجام وظیفه، درنتیجه بی احتیاطی یا عمداً، ضرری به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده اند. ولی هرگاه خسارت وارده از عمل آنان نبوده، مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است. در زمینه پزشکی هم مسئولیت دولت به تبع اعمال مستخدمین زمانی محقق می شودکه زیان مستند و منسوب به عمل کارمند نبوده، از نقص ساختار اداره یا مؤسسه و ضعف مدیریت و وسایل و ابزار ارائه خدمات عمومی، ناشی گردیده باشد. با توجه به اینکه نقص سازمان دولتی در نهایت ناشی از عملکرد ناقص مأموران و کارمندان آن است و این انسانها هستند که دربارة همه چیز تصمیم میگیرند، میتوان مسئولیت دولت را نسبت به اعمال کارکنان خود، به طور غیرمستقیم، تحت نظام ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی قرار داد.

کلیدواژه‌ها