بررسی رابطه مصرف فضای مجازی بر مشارکت و شکوفایی اجتماعی نوجوانان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.329092.3093

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه مصرف فضای مجازی بر مشارکت و شکوفایی اجتماعی نوجوانان شهر تهران است.بدین منظور بر اساس رویکرد میدانی و با رویکرد تحقیقات کاربردی به بررسی هدف تحقیق پرداخته شده است. از این رو پرسشنامه ای در میان 384 نفر از نوجوانان شهر تهران به صورت خوشه ای توزیع شد. روایی ابزار تحقیق توسط روایی محتوا و سازه و پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.داده های گردآوری شده بر اساس رویکرد معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی مدل تحقیق نشان داد که تمامی شاخص های برازش مدل در وضعیت مطلوب قرار دارند. بررسی تحلیل عاملی تاییدی نشان داد تمامی گویه های تحقیق به صورت معناداری متغیرهای پنهان مربوط به خود را تبیین نمودند. بررسی ضرایب مسیر نشان داد مصرف فضای مجازی رابطه منفی و معناداری با مشارکت و شکوفایی اجتماعی نوجوانان شهر تهران دارد.

کلیدواژه‌ها