تروریسم دولتی در حقوق بین الملل؛ با نگاهی بر ترور سردار قاسم سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ، واﺣﺪ اﺳﻼم آﺑﺎد غرب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،اﺳﻼم آﺑﺎد غرب، اﯾﺮان

10.30510/psi.2022.309901.2450

چکیده

یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل و جامعه جهانی گسترش روز افزون تروریسم است . ترروریسم به اشکال مختلفی واقع می شود که از جمله می توان به تقسیم بندی به تروریسم دولتی و غیردولتی اشاره کرد. تفاوت تروریسم دولتی و تروریسم غیردولتی در اجراءکننده آن است. بدین معنی که اجراء کننده و طراح اعمال تروریستی غیردولتی ؛ افراد، تشکل ها و احزاب اند، و مجری و طراح اعمال تروریستی دولتی، یک دولت یا چند دولت خاص هستند. مقاله حاضر به دنبال آن است که تا ضمن بررسی مفهوم تروریسم دولتی ، به مطالعه دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به این موضوع پرداخته و در نهایت ترور سردار قاسم سلیمانی را از منظر حقوق بین الملل تببین نماید.نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن سردار سلیمانی در حیطه ماده ۵۱ منشور ملل متحد در قالب دفاع مشروع جای نمی گیرد و فاقد وجاهت حقوقی بوده و خلاف اصول حقوق بین‌الملل و مصداق تروریسم دولتی است.

کلیدواژه‌ها