شناسایی و تدوین عوامل و اجزائ الگوی خرسندی مشتریان با اجرای بهبود عملکرد سیستم هوشمند در گمرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس، ایران

10.30510/psi.2022.321810.2865

چکیده

بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف یک پژوهش کاربردی است و از نظر ماهیت یک روش توصیفی- تحلیلی است، از نظر روش اجراء اسنادی –پیمایشی است. جمع آوری داده‌ها و تحلیل آن، دارای روش تحقیق آمیخته است. نتایج تحقیق نشان داد که در تحلیل مدلهای ساختاری به کمک رویکرد حداقل مربعات جزئی، از شاخص ضریب تعیین یا همان ضریب تبیین (R2 ) به منظور توانایی متغیرهای مستقل در پیشبینی متغیرهای وابسته، یا به عبارتی توانایی مدل رگرسیونی استفاده میشود. به عبارتی معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درونزای مدل مسیر، ضریب تعیین میباشد. این شاخص نشان میدهد چند درصد از تغییرات متغیر درونزا (وابسته)، توسط متغیر برونزا (مستقل) صورت میپذیرد. در این ارتباط مقادیر 67/0 ، 33/0 و 19/0 برای متغیرهای مکنون درونزا (وابسته) در مدل مسیر ساختاری (درونی) به ترتیب قابل توجه، متوسط و ضعیف توصیف می شود ولی چنانچه متغیر مکنون درونزا تحت تأثیر تعداد معدودی (یک یا دو) متغیر برونزا قرار داشته باشد؛ مقادیر متوسط ضریب تعیین نیز قابل پذیرش است.

کلیدواژه‌ها