ارزش اثباتی دلایل نامشروع و موارد بطلان دلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه حقوق، دانشگاه کردستان،کردستان، ایران.

4 گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.321089.2843

چکیده

آ.د.ک آوردگاه جدال میان"امنیت"و" آزادی"و بیانی دیگر دیگر محل رویارویی دو مهم است. از یک سو نظم عمومی و از سوی دیگر حمایت و پشتیبانی از از حقوق و آزادی های فردی است. لذا توجه به پروسه رسیدگی از بدو امر تا منتج شدن به صدور حکم، بسیار حائز اهمیت است. یکی از مراحل این پروسه بسییار مهم مرحله تحصیل دلیل در راستای شنااسایی مجرمین و پیگیری ایشان است. جایی که محل تلاقی و تقابل حق فردی و حق عمومی(قدرت عمومی) است. در این مهم اصلی پایه ای و اساسی اصل آزادی تحصیل است، لذا ضروری است که در این بین به نظم عمومی، حقوق فردی و ... توجه شود. با این توضیح که نباید به صرف استناد به این اصل حقوق فردی را نادیده گرفت یا به طور غیر قانونی حریم خصوصی افراد را نقض کرد.
لذا در این نوشتار سعی در بررسی و تحلیل این موضوع خواهیم داشت که در پروسه رسیدگی به چه نحو و بر چه اساس می ابیست به تحصیل دلیل پرداخت و مصادیق تحصیل دلیل نامشروع و ارزش اثباتی آن را به مداقه خواهیم گذاشت.

کلیدواژه‌ها