بررسی تعرض پهپادهای جاسوسی به حریم دیگر کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر تعرض پهپاد آمریکایی به حریم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران،

10.30510/psi.2022.295711.2007

چکیده

حفظ حاکمیت و مرزها برای غالب کشورها یک هنجار و ارزش محسوب می گردد و دولتها با توجه به توطئه ها و دسیسه های دیگر کشورها به هر راهکاری به جهت حفظ امنیت کشور و حریم خصوصی و امنیت شهروندانشان اقدام می نمایند. اما امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عرصه تسلیحات نظامی برخی از کشورها به قصد جاسوسی و تهیه گزارش و در کل با اهداف نظامی به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) اقدام و با تعرض و نقض قوانین و عرف بین المللی و ورود غیرمجاز به خاک دیگر کشورها منجر به تخدیش و تزلزل امنیت و ثبات بین‌المللی می شوند. این عمل کشور متجاوز در مقابل اعتراض و اقدام متقابل و در صورت ضرورت دفاع مشروع توسط دولت ثالث را در برخواهد داشت. تجاوز به حریم هر کشور به هر نحوی و تحت هر شرایطی محکوم می‌باشد و این تجاوز به کشور مورد تجاوز ایجاد حقوق مشروعی می‌نماید که تذکر و اعتراض رسمی، احضار سفیر دولت متخاصم، انهدام یا به غنیمت گرفتن تسلیحات، درخواست خسارت و غرامت، دفاع مشروع و اتخاذ عملیات نظامی، شکایت به شورای امنیت و پیگیری به دادگاه های بین المللی را جهت احقاق حقوق از دست رفته خود در جامعه جهانی بکار گیرد.

کلیدواژه‌ها