ارزیابی جریان بومیگرایی روشنفکری در سنت اوریانتانیسم و تأثیر آن بر وضعیت مدرنیته ایران >

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 هیئت علمی و نویسنده مسئول و گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد واحد چالوس

3 استادیار و هسات علمی ‌گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

10.30510/psi.2022.290355.1809

چکیده

در دهه های ۴۰ و ۵۰، با ظهور نویسندگان نوآور و سبکهای جدید برپایی نهاد های علوم اجتماعی و سبک های جدیدی از نثر فلسفی و جامعه شناسی، نقطه شروع جدیدی در تاریخ فکری ایران رقم خورد. با این حال در این دوره ضدیت با شرق شناسی و بومی گرایی رواج بسیاری داشت، و همچنین مهمترین بحث های آن دوران حول مرکزیت خود و دیگری بودند. قانع کردن بسیاری از روشنفکران توسط آل احمد، شادمان و فردید در خصوص بیماری اجتماعی که پیشینیان آنها فکر می کردند که عقب‌ماندگی باشد ولی اینگونه نبوده و بیشتر غرب زدگی است صورت گرفت.
پس بیشتر تلاش آنها برای ترک کردن غرب زدگی بوده است. بررسی و ارزیابی روشنفکری بومی گرایی ایران در سنت اوریانتانیسم در تاریخ روشنفکری در ایران صورت گرفت؛ و همچنین تاثیر آن بر وضعیت مدرن ایران نیز مورد مطالعه قرار گرفت.
پس برای پاسخ دادن به این سوال که جریان روشنفکری بومی‌گرایی در ایران به چه سمت و سو هایی در تئوری آنها کشیده شده است و چه تاثیری بر وضعیت مدرن ایران داشته است؟! فرض می شود که جریان روشنفکری بومی‌گرایی، بر اصولی همچون اعتقاد به زمان گذشته شرق و حقیقت داشتن آن، مورد بررسی قرار دادن تخطئه غرب‌زدگی، تاکید بر فرهنگ گذشته و باستانی اسلام، همچنین در نظر گرفتن عرفان، ایمان، مکاشفه و بت های ساخته شده توسط ذهن پافشاری داشته؛ و در نتیجه منجر به سنخیت علیه مدرنیته در ایران شده است. تحقیق مورد نظر تحت نظریه های اوریانتانیسم و مدرنیت انجام شده است.

کلیدواژه‌ها