بررسی تاثیر محیط دانشگاه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور، گروه علمی مدیریت دولتی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد کار آفرینی،دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

10.30510/psi.2022.305959.2343

چکیده

کارآفرینی پدیده اجتماعی مهمی است زیرا فرصتهای شغلی ایجاد می کند و متعاقبا بیکاری را کاهش می دهد. جنبش اخیر ، به دانشگاهها مسئولیت و تعهد بیشتری در مورد آینده اجتماعی و اقتصادی کشور داده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر محیط دانشگاه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان می باشد.
این مطالعه، قصد کارآفرینانه و عوامل موثر بر آن را در محیطهای موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی بررسی و مقایسه نموده است. در تحقیق حاضر که مطالعه ای توصیفی پیمایشی است 600 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای دولتی و آزاد شهرستان کاشان شرکت نمودند. در نهایت، داده ها به کمک روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد هیچ شواهدی از تفاوت تاثیرگذاری محیط های دانشگاه دولتی و غیر دولتی بر قصد کارآفرینی دانشجویان وجود ندارد. از دیگر نتایج آن بود که هنجارهای اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی و خواست ادراک شده بر قصد کارآفرینی دانشجویان اثرگذار می باشند. در این میان، خواست ادراک شده بیشترین شدت رابطه را با قصد کارآفرینی دارا بود. به نظر می رسد عواملی که از محیط بزرگتری نسبت به محیط دانشگاه سرچشمه می گیرند می توانند بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تاثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها