تاثیر تنبیه انضباطی بر بهبود مسئولیت پذیری شهروندی دانش آموزان دختر(مورد مطالعه مدارس دوره اول دبیرستان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی ، دانشگاه امین، تهران ، ایران

10.30510/psi.2022.303681.2268

چکیده

از دیر باز مناقشه بر میزان اثربخشی تنبیه میان دیدگاه مختلف روانشناسی و علوم تربیتی وجود داشته است. تنبیه درست و به جا از جمله مسائل مهم در تعلیم و تربیت دانش آموزان است. پژوهش با هدف تعیین تأثیر تاثیر تنبیه انضباطی بر بهبود مسئولیت پذیری شهروندی دانش آموزان دختر(مورد مطالعه مدارس دوره اول دبیرستان شهر تهران)بود.روش تحقیق نیمه آزمایشی بود.ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل سؤال بسته پاسخ بودکه مؤلفه های تنبیه انضباطی رادر برگرفت.جامعه آماری 7000 نفر از دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدندوسپس ‌طور تصادف در دو گروه 180 نفری در دو گروه آزمایش(مدارس غیردولتی)و کنترل(مدارس دولتی) جایگزین شدند. گروه آزمایش دردو ماه ، 9 مولفه تنبیه ای برایشان اعمال شد، در حالی که گروه کنترل در طی این مدت برنامه تربیتی روزانه خود رادنبال می کردوهیچ‌گونه مداخله تربیتی دریافت نکردند.پس از اجرای برنامه تربیتی، مجددا پرسشنامه برروی هردو گروه اجرا گردید. تحلیل داده‌ها نشان دادکه مولفه های تنبیه(تنبیه گفتاری،تنبیه بدنی،تنبیه منع از حضور در کلاس ،ارجاع به اولیا،کم کردن نمره،جریمه های درسی،محرومیت از اردوهای تفریحی،معرفی به شورای انضباطی مدرسه،محرومیت از توجه به معلم) بر بهبود مسئولیت پذیری دانش‌آموزان دختر پایه هفتم هشتم نهم دبیرستان درگروه آزمایش پس ازپایان دو ماه ، دو مولفه ی تنبیه از بین نه مولفه بطور معناداری مؤثر بوده است.این نتایج نشان می‌دهد که تنبیه انضباطی (تنبیه محرومیت از اردوهای تفریحی ، محرومیت از توجه به معلم)بر بهبود مسئولیت پذیری شهروندی دانش آموزان دختر(مورد مطالعه مدارس دوره اول دبیرستان شهر تهران) تأثیرگذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها