ضرورت سنجی جرم خیانت به کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 گروه آموزشی حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، شهر کاشان

3 چروه اموزشی حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

10.30510/psi.2022.303729.2269

چکیده

امنیت یکی از حوزه های مهم و چالشی حقوق کیفری است و خیانت به کشور نیز یکی از مهمترین بزه های ضد امنیت محسوب می گردد. خیانت به کشور به معنای یک جرم دارای شرایط خاص بر ضد منافع حیاتی و اساسی کشور می باشد که هم از حیث مجرم و هم از حیث موضوع، ویژگیهای مهمی را دارا است زیرا این جرم بیشترین تهدید را علیه مردم و شهرمندان دارد و نه تنها شخص خاص که کل جامعه و ارزشهای آن را مورد یورش قرار می دهد. خیانت به کشور هم در قانون اساسی در اصول متعدد و هم در مصوبات شورای عالی امنیت ملی در ارای مختلف و هم از دید فلسفه حقوق کیفری از رهگذر عبور از صافی اصول، پیش فرضها و کارکردها، ضرورت جرم انگاری آن احساس می شود و جا دارد تا مقنن دست به تدوین قانونی جامع هم در زمان جنگ و هم در زمانهای غیر جنگ در این خصوص بزند.

کلیدواژه‌ها