بررسی اثر بخشی مدل علی تعهد زناشویی بر کیفیت روابط زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 گروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

4 گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

10.30510/psi.2022.297741.2069

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشب تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و بخشودگی با میانجیگری صمیمیت زناشویی با مدل تجربی انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، جزءتحقیقات کاربردی و از نظر اجرا براساس مدل ارتباطی و معادلات ساخناری، جزء تحقیقات توصیفی-همبستگی و از طرفی براساس اثر بخشی مدل، جز ء تحقیقات نیمه آزمایشی طرح پیش آزمون و پس آزمون محسوب می شود. نمونه ای به حجم 442 نفر از میان تمامی کارکنان متاهل آموزش و پرورش ناحیه 1و2 سنندج به صورت در دسترس انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بخشش، تمایز یافتگی و صمیمیت بر تعهد زناشویی اثر مستقیم دارند. همچنین بخشش و تمایزیافتگی با واسطه صمیمیت بر تعهد زناشویی، اثر غیر مستقیم داردیافته های پژوهش بیانگر برازش مدل مفهومی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و بخشش با واسطه گری صمیمیت زناشویی با مدل تجربی می باشد. همچنین نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که برنامه مبتنی بر مدل کیفیت زندگی زناشویی را افزایش می دهد. برنامه مبتنی بر این مدل می تواند در مراکز مشاوره خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها