بررسی تحول و تطور نهاد نفقه در فقه امامیه ونقش آن در سلامت واستحکام خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ، واحد رامهرمز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رامهرمز ، ایران

2 استادیار ، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ، واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی ،رامهرمز ، ایران

3 استاد ، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

10.30510/psi.2022.297752.2070

چکیده

هدف: این مقاله بررسی تحول و تطور نهاد نفقه در فقه امامیه و نقش آن در سلامت واستحکام خانواده است که قبل از آن می بایست جایگاه و موقعیت زن در خانواده و اجتماع تبیین شود و بعد از آن سیر تاریخی نفقه، میزان نفقه و بررسی آن از منظر فقه امامیه و روایات معصومین (ع) مورد ارزیابی و تحقیق قرار می گیرد. سوال تحقیق: تحول و تطور نهاد نفقه در فقه امامیه ونقش آن در سلامت واستحکام خانواده چیست؟ فرضیه: در این تحقیق صرفاً بصورت کتابخانه ای و توصیفی به این موضوع پرداخته شده است. موضوع نفقه به عنوان یک پشتوانه برای زنان در فرهنگ اسلامی در نظر گرفته شده است تا به دور از دغدغه تامین معاش، زن بطور تمام وقت عمر خود را صرف دو موضوع اساسی کند. یکی گرم نگه داشتن کانون پر مهر و عشق خانواده و دیگری توجه کامل به همسر و شوهرداری کردن.

کلیدواژه‌ها