بررسی اصول اخلاقی خصوصی سازی وظایف غیر قضایی قوه قضاییه مبتنی بر الزامات تحول قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دکتری حقوق عمومی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ، ایران.

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

10.30510/psi.2022.297652.2066

چکیده

فربه شدن قوه قضاییه سبب شده است تا این قوه از انجام وظیفه ذاتی خود که رسیدگی به حل و فصل اختلافات است دور شود. برای اینکه قوه قضاییه بتواند به سهولت به رسالت اصلی امر قضا بپردازد مستلزم چابک سازی است. با اصول اخلاقی خصوصی سازی وظایف غیرقضایی این قوه و نهادهای وابسته به آن، رسیدگی به اموری که دارای ماهیت قضایی است در این قوه به‌درستی صورت می‌پذیرد. در این مقاله سؤال نگارندگان است که «چگونه می‌توان اقدام به اصول اخلاقی خصوصی سازی امور غیرقضائی از قوه قضائیه اقدام کرد؟”چنانکه در سند تحول قضایی نیز به این مهم توجه شده و به سازوکار کاهش حجم ساختار با تجمیع واحدهای سازمانی متجانس، اصول اخلاقی خصوصی سازی امور قابل واگذاری و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های مردمی اشاره شده است. ازاین‌رو در این مقاله بر آنیم تا با تبیین موضوعات تخصصی قضائی، راه‌های اصول اخلاقی خصوصی سازی امور و نهادهای تابعه قوه قضاییه را از طریق الحاق کردن آن‌ها به وزارتخانه‌های دیگر از جمله وزارت دادگستری یا بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی را با رویکرد چابک سازی و حفظ صلاحیت‌های تخصصی قوه قضائیه بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها