طراحی الگوی مولفه های قدرت نرم موجود درارتش جمهوری اسلامی ایران ونقش آن در توان رزمی باتاکیدبربعدرسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران. ایران

2 استاد ارتباطات،دانشگاه آزاد تبریز.تبریز . ایران

3 دانشیارمدیریت دولتی،مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

4 استاد مدیریت رسانه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند. تهران . ایران

10.30510/psi.2022.297272.2050

چکیده

این پژوهش از لحاظ رویکردترکیبی، از لحاظ هدف، اکتشافی است که داده‏های آن از طریق مصاحبه از 27 نفر خبره منتخب به روش گلوله برفی در سال 1399 جمع آوری شده است. الگوى حاضر با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی مورد آزمون قرار گرفته .داده های این تحقیق از طریق بررسی کتابخانه ای وپرسشنامه گردآوری شده است.جامعه اماری این پژوهش تمامی کارکنان ارتش ج.ا.اشاغل در جایگاه سرتیپی به بالا ودارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد ونخبگان وصاحب نظران حوزه رسانه وسیاست هستند.در این پژوهش برای شناسایی مولفه های های قدرت نرم در ارتش ج.ا.اازنظرات خبرگان استفاده شدکه تعداد 4مولفه اساسی برای قدرت نرم تعیین شد که عبارتند از:1- بعدسیاسی وملی2- رسانه ای3-فرهنگی4-نیروی انسانیاین پژوهش از لحاظ رویکردترکیبی، از لحاظ هدف، اکتشافی است که داده‏های آن از طریق مصاحبه از 27 نفر خبره منتخب به روش گلوله برفی در سال 1399 جمع آوری شده است. الگوى حاضر با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی مورد آزمون قرار گرفته .داده های این تحقیق از طریق بررسی کتابخانه ای وپرسشنامه گردآوری شده است.جامعه اماری این پژوهش تمامی کارکنان ارتش ج.ا.اشاغل در جایگاه سرتیپی به بالا ودارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد ونخبگان وصاحب نظران حوزه رسانه وسیاست هستند.در این پژوهش برای شناسایی مولفه های های قدرت نرم در ارتش ج.ا.اازنظرات خبرگان استفاده شدکه تعداد 4مولفه اساسی برای قدرت نرم تعیین شد که عبارتند از:1- بعدسیاسی وملی2- رسانه ای3-فرهنگی4-نیروی انسانی

کلیدواژه‌ها