اولویت بندی شاخص‌های کلیدی موثر بر توسعه شبکه لجستیک شهری پایدار با رویکرد توسعه اجتماعی و نیروی انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ( نویسنده مسئول )

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ساری، ایران

10.30510/psi.2022.297633.2063

چکیده

در حال حاضر، لجستیک شهری موضوعی حائز اهمیت در مدیریت زنجیره تأمین و برنامه ریزی شهری محسوب می‌شود. با این وجود، ذینفعان مختلفی که اهداف آنها منطبق نبوده و گاها ارائه دهنده نقطه نظرات متناقضی هستند، سعی در ارائه رویکردهای مختلفی دارند. هدف این مقاله در واقع اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه شبکه لجستیک شهری پایدار با رویکرد توسعه اجتماعی و نیروی انسانی از نقطه نظر مدیران لجستیک عملیاتی شهری یعنی آن دسته از صاحب نظرهایی است که در توسعه معماری و طراحی ساختار نظاممند حمل و نقل شهری، نقشی بسزا و موثر دارند. شاخص‌های‌های اصلی این تحقیق عبارتند از: اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی. در ابتدا بمرور ادبیات تحقیق مربوطه در این زمینه پرداخته شده و پس از آن نظرات خبرگان در قالب پرسشنامه جمع آوری میگردند.جامعه آماری این تحقیق عبارتند از 57 نفر از مدیران لجستیک فعال در سیستم زنجیره تامین بین شهری در سطح کشور. سپس، با استفاده از روش تاپسیس فازی به تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان پرداخته و در نهایت، نتایج چارچوب تحلیلی ارائه شده و شاخص‌های انتخابی برتر تعیین و به جمع بندی آنها در قالب نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات پرداخته میشود.

کلیدواژه‌ها