نقد و بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جزا و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه جزا و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

10.30510/psi.2022.295649.2004

چکیده

گسترش فعالیتهای مجرمانه و نرخ تکرار جرم و نیز آمارهای موجود حکایت از این موضوع می‌نماید که در ایران در برخورداری از یک سیاست جنایی کارآمد در مقابله با پدیده مجرمانه و به صورت خاص در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای و در این راستا کنترل و مداخله در جهت اصلاح و بازاجتماعی نمودن آنان و نیز پیشگیری از ورود به این عرصه از بزهکاری دچار بحران هستیم چرا که مدیریت واکنش علیه این دسته از مجرمین، کنترل و مداخلات در راستای اصلاح و بازاجتماعی نمودن آنان و اساساً پیشگیری از ورود افراد به این عرصه از بزهکاری، مستلزم و ملازمه با برخورداری از یک سیاست جنایی کارآمد، مناسب و معقول و البته در تمام حوزه‌های مربوطه (تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی) دارد لذا بحرانی که با آن مواجه هستیم، ضعفها، کاستی‌ها، مشکلات و موانعی است که در تمام حوزه‌ها، ارکان و اجزاء سیاست جنایی ایران در رویارویی با این دسته از مجرمین موجود است.
پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و تشریح مفاهیم بنیادی بدنبال پاسخگویی به این سؤال مهم و اساسی است که جایگاه سیاست جنایی تقنینی ایران به لحاظ شکل و محتوا در ارتباط با این دسته از مجرمین چگونه است، آیا سیاست جنایی مشخص و افتراقی به لحاظ شکلی و ماهوی در حوزه تقنینی می‌توانیم در خصوص این دسته از مجرمین از بطن مقررات کیفری موجود استخراج کنیم؟ در حوزه تقنین استراتژی پاسخها چگونه است؟

کلیدواژه‌ها