طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مهارت های زندگی با رویکرد بازی محور در دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان(خوراسگان)، ایران

2 دانشیار برنامه‌ریزی درسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان(خوراسگان)، ایران

10.30510/psi.2022.294133.1957

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مهارت های زندگی با رویکرد بازی محور در دوره ابتدایی بود. روش پژوهش تحلیل اسنادی متون پیشنه بود.
یافته ها نشان داد در سطح اهداف الگوی مطلوب آموزش مهارت های زندگی، ارتقای سلامت جسمانی وبهداشت روانی، ارتقای مهارت های بین فردی،ارتقای مهارت های اخلاقی،مهارت های زیست محیطی،مهارت های زیست در عصر فناوری اطلاعات وارتباطات،رشد مهارت های اقتصادی و مدیریت دخل و خرج آنها، رشد مهارت های فکری و تفکر سیاسی قرار دارد. همچنین تجارب کشوها نشان داد بازی های ارتباطی، آزمایش و تجربه، بازی های خانوادگی، گردش علمی، بازی به شیوه محاکم قضایی، تئاتر گروهی، آموزش بازی با روش حل مسئله، بازی گردانی با شیوه بارش مغزی، بازی با سخنرانی، ایفای نقش، بازی گروهی و بازی های تقویت هواس از جمله روش های مناسب آموزش مهارت های زندگی هستند. می توان نتیجه گرفت انتخاب محتوای بازی محور و سازمان دهی آن باید طبق اصول و ضوابط معینی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها