بررسی جایگاه عقل و دین در اندیشه سیاسی ابن سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکتری فلسفه از آکادمی علوم تاجیکستان

10.30510/psi.2022.293547.1936

چکیده

در دوران زندگی ابن سینا فلسفه و حکمت یونانی در جهان اسلام رواج یافته بود و عقاید فلسفی بسیاری از فلاسفه اسلامی در راستای هماهنگی و سازش میان عقل و فلسفه شکل گرفت. بنابراین نظام فلسفی ابن سینا آمیزه ای از مهمترین عناصر بنیادی فلسفه مشایی – ارسطویی و برخی از عناصر مشخص جهان بینی نوافلاطونی در پیوند با جهان بینی اسلامی است. در واقع باید گفت که ابوعلی سینا برخلاف برخی از فلاسفه، تمامی آراء فیلسوفان یونان را قبول نداشته و تنها فیلسوفی بود که برای «تنظیم نظام فکری مستقلی» تلاش کرد. بر همین اساس بررسی اندیشه سیاسی این دانشمند مسلمان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
این مقاله درصدد است جایگاه عقل و دین یا همان تعالیم وحیانی را در اندیشه سیاسی ابن سینا مورد بررسی و پژوهش قرار دهد. لذا در پاسخ به سئوال پژوهش بایستی گفت از آنجا که اندیشه سیاسی ابن سینا در راستای تببین نبوت تمرکز یافته و پیامبر تنها کسی است که می تواند موسس یک جامعه مطلوب باشد، از طرفی نیز وی به لحاظ استعداد طبیعی و فطرت به عقل فعال متصل است لذا سیاست از نظر ابن سینا همواره از زاویه شریعت تحلیل شده است. در واقع هدف اصلی ابن سینا در اندیشه سیاسی بیشتر شرعی کردن و دینی کردن سیاست بود. بنابراین در این مقاله تلاش بر این است که جایگاه عقل و دین در نظام اندیشه سیاسی ابن سینا با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها