بریکس، توانایی تغییر یا اصلاح سیستم روابط بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.30510/psi.2022.293075.1921

چکیده

بریکس در عصر جهانی شدن و پیوستگی کشورها به یکدیگر در مسائل اقتصادی، اجرای ترتیبات سازمانی تسهیل جریان آزاد کالا و خدمات طراحی شده و سیاست های اقتصادی خارجی خود را معرفی کرد. سران کشورهای بریکس سالانه در مورد مسائل مالی ، اقتصادی و سیاسی مشترک با یکدیگر دیدار می کنند. بریکس بستری است که هدف آن هم اتحادهای سیاسی (کوتاه مدت) و هم اقتصادی (بلند مدت) در یک سیستم چند جانبه است که سودای اقتدار بیشتر در نظام بین الملل را دارد. بریکس از زمان تاسیس تا کنون سعی کرده است تا از سیستم بین الملل سهم خواهی در مدیریت اقتصادی و بعضا سیاسی داشته باشد و به نوعی منتقد کلیت مدیریت ساختار بین الملل خود را نشان داده است ساختاری که مدیریت آن امریکایی-غربی است. در این بین کشورهایی چون چین و روسیه که سالهاست سیاست های امریکا را مورد نقد خود قرار داده اند و از جنگ سرد تا کنون سعی کرده اند تا در قدرت بین المللی خود را در زمینه اقتصاد و چانه زنی بین المللی افزایش دهند از اعضای بریکس هستند و در تلاشند تا این گروه تازه تاسیس را به سیستم بین الملل بقبولانند اینکه تا چه اندازه می توانند و یا تا کنون توانسته اند تغییر یا اصلاحی را در ساختار روابط بین الملل ایجاد کنند بحث مقاله ی حاضر است.

کلیدواژه‌ها