پیاده سازی مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی دانشگاه پیام نور

2 گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

شایعات سازمانی یک سندروم سازمانی است که در صورت عدم مدیریت، میتواند عوارض جبران ناپذیری بر عملکرد سازمانهای دولتی داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش، پیاده سازی مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور است.
روش تحقیق از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-اکتشافی بوده و از نظر هدف، کاربردی و با روش ترکیبی(کمی-کیفی) به شمار می رود. جامعه آماری در مرحله کمی عبارت بود از مدیران 174 مرکز دانشگاه پیام نور در کل کشور که به همراه 31 ستاد استان و مرکز بین الملل، جمعا تعداد آنها 206 نفر بودند و از روش تمام شماری استفاده گردید.
50 راهکار اولیه با بررسی ادبیات تحقیق احصا شد که در سه راند دلفی با پایایی بالا مورد پرسش از خبرگان دانشگاه پیام نور قرار گرفت. پس از غربالگری با آزمون کندال بر 47 مورد از راهکارها اجماع شد و مبنای پرسشنامه مرحله تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت. جهت آزمون روایی سوالات از اعتبار سازه استفاده شد و آزمون KMO و بارتلت میزان کفایت و وجود همبستگی بین راهکارها را تایید کردند و بر همین مبنا 9 فرضیه تحقیق طراحی شد و مورد بررسی تحلیل عاملی تاییدی قرار گرفته و با معادلات ساختاری، ضرایب مسیرها تعیین گردیده و فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
تمامی فرضیات تایید شده و عوامل پیاده سازی مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور در قالب مدل مفهومی با عوامل زیر طراحی گردید: سالم سازی سازمانی، واکسیناسیون اطلاعاتی، کلینیک شایعه، عدالت سیستمی، پیوندسازی، سازمان شیشه ای، گروه گرایی، بازآفرینی سازمانی، تقابل مستقیم.

کلیدواژه‌ها