تحلیل جامعه شناختی نقش مسئولیت پذیری شهروندان اهواز درمشارکت سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه جامعه شناسی سیاسی،واحد شوشتر،دانشگاه آزاداسلامی شوشتر،ایران

2 استادیار، گروه جامعه شناسی سیاسی،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر،ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه جامعه شناسی سیاسی،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر،ایران

10.30510/psi.2022.293945.1950

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تحلیل جامعه شناختی نقش مسئولیت پذیری شهروندان اهواز در مشارکت سیاسی می باشد. فرضیات براساس چارچوب نظری تدوین گشته است. روش تحقیق پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه تمام شهروندان زن ومرد بالای 25 سال ساکن شهر اهواز می باشد.آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 1395 شهر اهواز نشان می دهد که این شهر جمعیتی معادل 876000 نفر برآورد می شود.از این تعداد 384 نفر بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران به منزله نمونه انتخاب می شود.روش نمونه گیری در این تحقیق خوشه ای چند مرحله ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. فرضیات بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد 1) بین میزان مسئولیت پذیری فردی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.2) بین میزان مسئولیت پذیری اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.3) بین میزان مسئولیت پذیری فرهنگی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.4) بین میزان مسئولیت پذیری اقتصادی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.5) بین میزان مسئولیت پذیری زیست محیطی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد

کلیدواژه‌ها