مقوله‌های راهبردی مدیریت استعداد در مدارس: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار،گرمسار،ایران

2 دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)، دانشکده مدیریت

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

10.30510/psi.2022.293005.1930

چکیده

این پژوهش برای پاسخگویی به این سوال که مقوله‌های راهبردی موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم شهر تهران چیست؟ انجام شد. این پژوهش برای پاسخگویی به این سوال که مقوله‌های راهبردی موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم شهر تهران چیست؟ انجام شد.این پژوهش دارای هدف کاربردی است و به روش کیفی انجام شده است. شرکت کنندگان پژوهش را افراد خبره و صاحب‌نظر در حوزه مدیریت استعداد تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع قضاوتی بود و با اشباع نظری 16 نفر به عنوان نمونه حضور یافتند. برای اندازه‌گیری از ابزار «مصاحبه» استفاده شد. روایی آن با روش «مثلث سازی» و پایایی آن ضریب کاپای کوهن 615/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق فرآیند سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به واسطه نرم‌افزار MAXQDA صورت گرفت. نتایج نشان دادند که «مقوله‌های راهبردی» مدیریت استعداد در مدارس شامل 4 مقوله فرعی است عبارتند از: رهبری مدرسه؛ شایسته‌محوری؛ رشد و توسعه مستمر معلمان؛ تمرکززدایی و تفویض

کلیدواژه‌ها