بررسی نقش پایبندی به فرهنگ شهروندی در میزان سرمایه اجتماعی در محلات شهری شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد دهاقان،دهاقان ، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

10.30510/psi.2022.292753.1908

چکیده

یکی از مهمترین موضوعاتی که درباره ی محلات شهری از آن غفلت شده است، استفاده از ظرفیت های سرمایه ی اجتماعی ساکنان می باشد. اهمیت سرمایه ی اجتماعی در ارتباط با ایجاد روحیه ی مشارکت در میان ساکنان محلات شهری، انکارناپذیر است؛ با عنایت به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در محلات شهری این تحقیق به منظور تحلیل و بررسی رابطه پایبندی به فرهنگ شهروندی و سرمایه اجتماعی در محلات شهری از دیدگاه شهروندان شهر اصفهان به انجام رسیده است. روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری افراد 18 سال به بالای شهر اصفهان است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در حدود 1500000 هزار نفر می باشد و تعداد 600 نفر از این افراد با بهره گیری از فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده اند.
یافته ها حاکی از آن است که بین میزان کل پایبندی به فرهنگ شهروندی (33/0) و تمامی ابعاد آن یعنی مسئولیت پذیری اجتماعی (34/0)، گرایش به پیروی از قانون (34/0)، مشارکت اجتماعی (40/0) و عام گرائی (28/0) با میزان سرمایه اجتماعی در محلات شهری ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج بدست آمده از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز حاکی از آن است که پایبندی به فرهنگ شهروندی بر سرمایه اجتماعی در محلات شهری تأثیر متوسط داشته (53/0) و متغیر پایبندی به فرهنگ شهروندی در مجموع (28/0) از واریانس متغیر سرمایه اجتماعی در محلات شهری را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها