اصول و فواید شفافیت در رسیدگی های الکترونیک قضایی با نگاهی به حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.30510/psi.2022.292445.1890

چکیده

رعایت شفافیت در رسیدگی های قضایی به عنوان اصلی ضروری و منطبق با اصول رسیدگی صحیح، ارتباط ناگسستنی با توسعه الکترونیک امور مرتبط با دادرسی قرار گرفته است. با توجه به پیشرو بودن کشور ایالات متحده در راستای دادرسی الکترونیک، والبته گامهای مهمی که در کشور ایران در این راستا برداشته شده است، تطبیق اصول و قواعد مرتبط با شفاف سازی رسیدگی های قضایی، ره آوردهای جدید و اصول نیل به آن را فراروی نظام حقوقی قرار می دهد. در این راستا امور مرتبط با این هدف از جمله دسترسی به اسناد و مدارک، تشکیل پرونده الکترونیک و استاندارد سازی هزینه ها، استظهار گردیده است. شایان ذکر است که مواردی همچون دادرسی ماهوی الکترونیک و شهادت مجازی در زمره مصادیق مرتبط با اصل سرعت می‌باشد که نیازمند بررسی جداگانه می باشد. در نهایت یافته‌های این پژوهش که به صورت تطبیقی میان نظام دادرسی مدنی ایران و ایالات متحده می‌باشد، با روش توصیفی- تحلیلی ضرورت بازنگری و چاره‌اندیشی در ضرورت اول ذکر شده در حقوق ایران نسبت به ایالات متحده و مطالعه شیوه پیاده‌سازی دسترسی دادگاه‌های آمریکا موسوم به pacer از یک طرف و از طرفی شفاف‌سازی در بحث دریافت هزینه‌های دادرسی مدنی را می‌رساند.

کلیدواژه‌ها